KALİTE

Yapı denetim kuruluşu öncelikle proje müellifince yapılan uygulama projesinin; 

a) Temel sisteminin, arsanın jeolojik yapısına göre tanzim edilen jeolojik rapora uygunluğunu, 

b) Taşıyıcı sistemin TS500'e ve Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliğe göre hesaplandığını, 

c) Binanın ısı yalıtım yönetmeliği mühendislik ve mimarlık projelendirme esasları, imar planı diğer ilgili yönetmelikler, standartlar ve şartnamelere uygunluğunu belirler. 

d) Yapıda kullanılan her türlü malzemenin, imalatın ve yapı elemanlarının standartlarına uygunluğunu test ederek test raporlarını ilgili idareye gönderir. Bakanlıkça ve TSE'ce yeterliliği kabul edilen gerçek ve tüzel kişilere ait laboratuarlarda test ettirilir. 

e) Beton kalıbı ve demir teçhizatı kontrol edilerek Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği Örnek 4'e uygun tutanak tutulduktan sonra beton dökümüne müsaade edilir. Beton, yapı denetim kuruluşunun yardımcı denetim elemanlarının sürekli gözetiminde dökülür ve beton numuneleri, mutlak döküm yerinde ve sorumlu mühendis veya mimar ile birlikte deneyi yapacak laboratuar sorumlusu tarafından alınır. 

f) Yapı denetim kuruluşu, inşaatta çalıştırılan işçi ve ustaların, mesleğinin erbabı olduğuna dair sertifika ve kullanılan malzemelerin TSE'ye uygunluk belgelerini müteahhitten isteyebilir. 

g) Yapı denetim kuruluşunun uygun görmediği malzeme, işçi, kalfa ve taşeron müteahhit tarafından derhal şantiyeden uzaklaştırılır. Buna uyulmadığı ve ruhsat ve eklerine aykırı yapılan işler düzeltilmediği takdirde 4708 sayılı kanun uyarınca işlem yapılır. 

h) Yapı sahibinin isteği halinde müteahhite ödeme yapmadan önce yapı sahibine ödemeye esas görüş bildirir. 

i) Yapı denetim kuruluşu yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren yapının taşıyıcı sisteminde meydana gelebilecek yapı hasarlarından dolayı 10 (on) yıl süreyle, taşıyıcı olmayan diğer kısımlardaki yapı hasarlarından dolayı 2 (iki) yıl süreyle sorumludur. Yapı denetim kuruluşu, izinsiz yapılan değişikliklerden dolayı sorumlu tutulamaz.